Muziek Meesters Westland

Privacy

Omgang met uw privacy.


Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
In veel gevallen is het voor ons noodzakelijk om gegevens van u vast te leggen om onze diensten aan u te kunnen aanbieden. Afhankelijk van de soort dienst die we aanbieden (variërend van het verzorgen van (theater en muziek) cursussen tot het bieden van intensieve individuele begeleiding, wordt er al dan niet een uitgebreid dossier aangelegd.

Privacy statement.


E25 Zorg en Welzijn, gevestigd te Wateringen aan de Stoelmatter 2, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

E25 zorg en welzijn

Stoelmatter 2
2292 JL  Wateringen
085 0043 644
info@e25.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken.


E25 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Omdat de doelen van de verschillende teams binnen onze organisatie soms sterk uiteenlopen verschillen ook de type gegevens die we verzamelen sterk van elkaar.  

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, per team: 

1. Cliënten van E25 die begeleiding en/of behandeling krijgen vanuit de Jeugdwet, de WMO, of de WFZ krijgen een hulpverleningsdossier. Dit dossier is een verplichting vanuit de jeugdwet en er wordt voor de aanleg geen aparte toestemming gevraagd van de cliënten/deelnemers. In dit dossier komt het volgende te staan:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Hulpverlening die ingezet wordt
 • het verloop van het hulpverleningstraject
 • Informatie over eerder ingezette hulp (indien nodig met toestemming van de betrokkene)
 • Beeld- of fotomateriaal (alleen met toestemming van de betrokkene) 

 
2. Cursussen, workshops en projecten van theater & muziek verzorgen twee teams bij E25: team Muziekmeesters en team Koperen Kees. Deze teams kennen geen “cliënten” maar is er sprake van “deelnemers” en is er dus ook geen sprake van verplichte dossiersopbouw.  De gegevens die we wel verwerken van de deelnemers zijn de volgende:    

 • NAW-gegevens van deelnemers en eventueel hun ouders/gezaghebbenden         
 • Richting/cursus/training van de deelnemer  
 • Communicatiegegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres etc.   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.


Onder bijzondere/gevoelige gegevens vallen gegevens zoals ras, religie, seksuele georiënteerdheid etc. Deze gegevens worden alleen verwerkt in uw hulpverleningsdossier indien ze nauw samenhangen met het hulpverleningstraject.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?


Omdat E25 een brede organisatie is met verschillend aanbod onderscheidt zich de basis van de verwerking van de verschillende teams. Per team leggen we hierbij uit voor welk doel uw persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Hulpverleningsdossier opbouw op basis van de Jeugdwet, WMO of WFZ (Team E25 coach)
 • Dossieropbouw en NAW-gegevens ter uitvoering van wijkteamactiviteiten/vroeg signalering werkzaamheden zoals omschreven in de Convenant Gegevensverwerking Wijkteam Jeugd Gemeente Maassluis (team Jongerenwerk)
 • NAW gegevens voor het uitvoeren van muziek- en theaterlessen, met toestemmingsformulier gegevensverwerking(team Koperen Kees en Muziekmeesters)
 • Foto- of beeldmateriaal ter externe of interne communicatie onder voorwaarde van toestemmingsformulier (alle teams)
 • Interne of externe audit uitvoering, inzage in persoonsgegevens van deelnemers/cliënten, onder voorwaarde van toestemmingsformulier (alle teams)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.


E25 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • Hulpverleningsdossier in het kader van de jeugdwet/WMO: 20 jaar 
 • NAW-gegevens van deelnemers theater & muziek: 5 jaar 
 • Toestemmingsformulieren gebruik foto en beeldmateriaal: 5 jaar  

Delen van persoonsgegevens met derden.


E25 is een zorgorganisatie en heeft een geheimhoudingsplicht, wat betekent dat we uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekken. Dit gebeurt uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze (hulpverlenings-)overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door E25. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar uw behandelaar/begeleider, of naar emuratovic@e25.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

E25 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.


E25 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming op  emuratovic@e25.nl  

Recht op gegevenswissing

U kunt ons soms vragen om gegevens die we van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Ook moet uw belang gaan boven het belang van onze organisatie om de gegevens te verwerken. In overleg met u bepalen we dan of het leveren van onze diensten nog doorgang kan vinden indien u besluit om uw gegevens niet langer of gewijzigd geregistreerd wil laten.

Recht op beperking

U kunt ons vragen de persoonsgegevens die we van u verwerken te beperken. Dat betekent dat we minder gegevens van u verwerken. Ook hiervoor geldt dat we dan in overleg met u bepalen we dan of het leveren van onze diensten nog doorgang kan vinden. 

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons kunt u terecht bij: 

Yolanda Davids info@muziekmeesterswestland.nl  /  0174 352125

Voor een klacht of andere melding idem.

Komt u er niet uit met docent of leidinggevende volg onderstaande link.

Klachten procedure en klachten formulier

Muziekmeesters Westland online